JuH > Fréttir > 'a ghIH
Huj QIb Illusion 9 d vr Movies
- Aug 04, 2016 -

vaj Human-De'wI' interaction Daw' luH virtual reality cham, loDHom QeD fiction involved Qujmey industry pagh reH HIjwI'pu' ngu'laH moj reality cha' SuvwI' rurmoH neH 'ej latlh. jaj legh cj, sony-morpheus vr pat Hach 'e' rIn DIS. up and down jIHDaq tuQ 'ay' luch 'ej ghomHa' 'ej joH rop reduces qab, 'oH chenmoH 'ey tuQ, teqlu'pu' wej nIS vabDot HIvje' tuQ. je addition,, je SoHvaD convenient, press je button 'uch legh bIS'ub, law' vr headset jan chonayta' exceeded cha' tlhIH morpheus vIH wItI'nISmo' je pI'lIpoS focal 'ab setting morpheus. binge wej neH 'e' poH tuj bI'reS Segh qem sony Haw' thedeep monster je 'ej wab DeSDu' Quj veb loS 20 puS 'ej bI'reS SIQpu'bogh DEMO puS. vr detonate.

Related Products